Skip to main content

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสาร
แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
ประกาศยกเลิกจัดซื้อยาร่วมจังหวัด 2 รายการ
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์
ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์
(-ร่าง-)ประกาศประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดไม่ตำกว่า 100 กิโลวัตต์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายาร่วมจังหวัดอ่างทอง
แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 (เมษยาน - มิถุนายน 2566)
แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566