Skip to main content

ประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง

วันที่ เรื่อง เอกสาร
แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน เมษายน 2567
ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อเตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้า
ร่างประกาศจ้างก่อสร้างอาคารโภชนาการ เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 327 ตารางเมตร โรงพยาบาลไชโย
ประกาศประกวดราคาซื็อ ยูนิตทำฟัน จำนวน 1 ชุด (e-bidding)
ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 3 รายการ สิ้นสุดวิจารณ์ 20 พ.ค. 67
ประกาศร่าง ประกวดราคาซื้อ รถพยาบาล จำนวน 2 คัน สิ้นสุด 17 พ.ค. 67
ประกาศร่าง ยูนิตทำฟัน (สิ้นสุดร่าง 14 พ.ค. 67)
ประกาศประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (e-bidding)
แบบรายงาน สขร.1 ประจำเดือน มีนาคม 2567
ประกาศร่างประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (e - bidding)