Skip to main content

ตรวจราชการ

ปีงบประมาณ เรื่อง เอกสารตรวจราชการ
ปีงบประมาณ2565 สรุปตรวจราชการ รอบ 1 ปี 2565

l01

ปีงบประมาณ2565 แบบเอกสารรายงานตรวจราชการ รอบที่ 1 ปี 2565

l01

ปีงบประมาณ2565 Template PA ปี 2565

l01

ปีงบประมาณ2565 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการตรวจราชการ ปี 2565

l01

ปีงบประมาณ2565 รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวง ปี 2565

l01

ปีงบประมาณ2565 ตัวชี้วัด ปี 2565

l01

ปีงบประมาณ2564 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ( PA) รอบ 12 เดือน

l01

ปีงบประมาณ2564 ประเด็นแนวทางการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

l01

ปีงบประมาณ2564 แบบ Action Plan

l01

ปีงบประมาณ2564 แบบรายงานการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

l01