Skip to main content

คำสั่ง-หนังสือเวียน-ประกาศ

เรื่อง เอกสาร
ประกาศเจตนารมณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนชทรมจริยธรรมฯ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
สรุปรายงานการประชุม คกก.โรคติดต่อ ครั้งที่ 41/2564 วันที่4 ส.ค. 2564
สรุปรายงานการประชุม คกก.โรคติดต่อ ครั้งที่ 40/2564 วันที่ 23 ก.ค.2564
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 30)
ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๗) ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓