Skip to main content

สรุปการประชุม กวป.

ครั้งที่ วันที่ประชุม เรื่อง สรุปการประชุม
ครั้งที่ 4/2565 สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 4/2565 สรุป กวป.ครั้งที่ 4_2565.pdf
ครั้งที่ 3/2565 สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 3/2565 สรุป กวป.ครั้งที่ 3_2565.pdf
ครั้งที่ 2/2565 สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 2/2565 สรุปรายงานการประชุม กวป ครั้งที่ 2 28 กพ 65.pdf
ครั้งที่ 1/2565 สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1/2565 สรุปรายงานการประชุม กวป 31 ม.ค. 65.pdf
ครั้งที่ 3/2565 สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 3/2565 สรุป กวป.+ปสน. ครั้งที่ 3_2565_29 ธค 64.pdf
ครั้งที่ 2/2565 สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 2/2565 สรุป กวป.+ปสน. ครั้งที่ 2_2565_1 ธค 64.pdf
ครั้งที่ 1/2565 สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 1/2565 สรุป กวป.+ปสน. ครั้งที่ 1_2565 วันที่ 28 ต.ค. 64_0.pdf
ครั้งที่ 11/2564 สรุปรายงานการประชุม กวป. สรุป กวป.+ปสน. ครั้งที่ 11 วันที่ 30 ก.ย. 64.pdf
ครั้งที่ 10/2564 สรุปรายงานการประชุม กวป. สรุป กวป.+ปสน. ครั้งที่ 10 สิงหาคม 2564.pdf
ครั้งที่ 9/2564 สรุปรายงานการประชุม กวป. สรุป กวป.+ปสน. ครั้งที่ 9 วันที่ 30 มิย 64.pdf

สรุปการประชุม คกก.

ครั้งที่ วันที่ประชุม เรื่อง สรุปการประชุม
ครั้งที่ 4/2565 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 4_2565 สรุปการประชุม คกก.บริหาร ครั้งที่ 4_2565.pdf
ครั้งที่ 3/2565 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 3_2565 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน 29 มี.ค. 65.pdf
ครั้งที่ 2/2565 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 2_2565 7. สรุปประชุม หน.กลุ่มงาน ก.พ. 65.pdf
ครั้งที่ 1/2565 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ 1_2565 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน 27 ม.ค. 65.pdf
ครั้งที่ 3/2565 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สรุป คกก.บริหาร 27 ธ.ค. 64.pdf
ครั้งที่ 2/2565 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 2 วันที่ 29 พ.ย..pdf
ครั้งที่ 1/2565 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 1 วันที่ 26 ต.ค..pdf
ครั้งที่ 9/2564 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 9 วันที่ 28 ก.ย.pdf
ครั้งที่ 8/2564 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 8 วันที่ 28 มิ.ย. 64.pdf
ครั้งที่ 2/2564 สรุปรายงานการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน สรุป คกก.บริหาร ครั้งที่ 2 (26 พ.ย. 63).pdf

สรุปการประชุม ปสน.