Skip to main content

เอกสารดาวน์โหลด

วันที่ เรื่อง เอกสาร
เอกสารประกอบการจัดทำแผน คำของบลงทุน ปี 2568 (เอกสาร1-4)
โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567
ถอดบทเรียนการบริหารจัดการการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และ รพ.สต. ให้แก่ อบจ. (ต.ค.2565-ม.ค.2566)
คู่มือการจัดทําแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)
เอกสารประกอบการทำแผนงบค่าเสื่อมปี 67
การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการในประเด็นเร่งรัดการพัฒนางานด้านสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2567 (24 – 25 สิงหาคม 2566)
แบบรายงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) รอบ 12 เดือน
สรุปผลการนิเทศติดตาม ผลการดำเนินงาน คปสอ. รอบ 2 ปี 2566
เล่มสรุปผลตรวจฯ ปี 66 รอบ 1
คู่มือแนวทางปฏิบัติมาตรฐานการรับรองการตายสำหรับแพทย์
แบบรายงาน PA รอบ 9 เดือน และสรุปรายงานผลการดำเนินงาน PA ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
แจ้งปรับเกณฑ์และแบบฟอร์มขอข้อมูล EMS_SmartHos 2566 V2
1.แบบฟอร์มรายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐฯ 2.แบบฟอร์มข้อมูลประกอบการพิจารณา และ 3.เกณฑ์การพิจารณาความเห็นชอบในหลักการการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์
เอกสารแนบ แนวทางการดำเนินงานองค์กรสมรรถนะสูง
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฎิบัติงาน สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน
บทสรุปรายงานการประเมินแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข ระยะแรก
รายงานการประเมินแผนยุทธศาตร์ด้านสาธารณสุข ระยะแรก