Skip to main content

เอกสารดาวน์โหลด

เรื่อง เอกสาร เว็บลิงค์
เติมรักปันสุข
dl02
เกณฑ์คลินิกผู้สูงอายุคุณภาพ
dl02
แผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2567
dl02
คู่มือดำเนินการตามนโยบายสถานชีวาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข
dl02
แบบฟอร์มการรายงาน PMQA รอบ 3 เดือน
dl02
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เเบบฟอร์มขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น กรณีได้รับผลกระทบจากบริการสาธารณสุข (ม41)
รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
dl02
แผนการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2567
dl02
แผนปฏิบ้ติราชการด้านสุขภาพจังหวัดอ่างทอง ปี 2565 ถึง 2567 (ฉบับปรับปรุงปี 2567)
สรุปการประชุมขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คำแถลงนโยบ่ายคณะรัฐมนตรี
แนวทางการจัดทำโครงการและรายงานการดำเนินงานโครงการ ปีงบ 2567
แนวทางการจัดแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพอำเภอและแผนปฏิบัติงานของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ 2567
เอกสารประกอบการประชุมถ่ายทอดแผนปฏิบัติราชการด้านสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
แนวทางคำของบลงทุนปี 68 และราคากลาง เดือน กย 66
ผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) ปี 2566 รอบ 12 เดือน
Performance Agreement : PA 2023 เชตสุขภาพที่ 4
เอกสารประกอบการจัดทำแผน คำของบลงทุน ปี 2568 (เอกสาร1-4)
โครงการ และตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2567